[Đề Cương] Nguyên Lý Kế ToánI. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên môn học : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ACCOUNTING PRINCIPLES

2. Hệ đào tạo : Đại học

3. Ngành : QTKD

4. Mã học phần : 417 NKT 240

5. Loại môn học : Cơ sở khối ngành , Bắt buộc

6. Khoa : QTKD


7. Thời lượng : 4 đvht

- Lý thuyết : 54 tiết

- Bài tập: 5 tiết

- Kiểm tra: 1 tiết

8. Yêu cầu kiến thức : Đã học xong các phần kiến thức giáo dục đại cương và một số môn nguyên lý cơ sở: Quản trị học, Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô.

9. Giới thiệu học phần : Học phần nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về kế toán. Đây là nền tảng khoa học của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Nội dung học phần gồm các vấn đề chính sau đây: Các khái niệm liên quan đến kế toán, đối tượng của hạch toán kế toán; các phương pháp kế toán; các sổ kế toán và hình thức kế toán; hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; tổ chức công tác kế toán.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương 1: Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán.

1.1.Lịch sử hạch toán kế toán

1.2.Bản chất của hạch toán kế toán

1.3.Đối tượng của hạch toán kế toán

1.4.Nhiệm vụ và yêu cầu của hạch toán kế toán

1.5.Các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

1.6.Môi trường của hạch toán kế toán

Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán

2.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán

2.2. Phân loại chứng từ kế toán

2.3. Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán.

Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán

3.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

3.2. Nội dung, kết cấu của tài khoản kế toán

3.3. Phân loại tài khoản kế toán

3.4. Hệ thống tài khoản kế toán Việt nam

3.5. Cách ghi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán

3.6. Kiểm tra, đối chiếu việc ghi chép trên tài khoản kế toán.

Chương 4: Phương pháp tính giá và hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

4.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tính giá

4.2. Trình tự tính giá

4.3. Tính giá một số đối tượng chủ yếu

4.4. Hạch toán quá trình cung cấp

4.5. Hạch toán quá trình sản xuất

4.6. Hạch toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Chương 5: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán kế toán

5.1.Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

5.2.Nguyên tắc chung xây dựng hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán

5.3.Yêu cầu và công việc chuẩn bị khi lập bảng tổng hợp cân đối kế toán

5.4.Bảng cân đối kế toán

5.5.Báo các kết quản sản xuất kinh doanh

Chương 6: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

6.1 Sổ kế toán

6.2 Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán

6.3 Hình thức kế toán

Chương 7: Tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán

7.1. Ý nghĩa, nội dung của tổ chức công tác kế toán

7.2. Tổ chức bộ máy kế toán

7.3. Kiểm tra kế toán

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS. TS Nguyễn Hữu Ba, Giáo Trình Lý thuyết hạch toán kế toán,Học viện Tài chính Nhà xuất bản tài chính 2004.

2. TS Nguyễn Thị Đông, Giáo Trình Lý thuyết hạch toán kế toán, Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Nhà xuất bản Tài chính 2002.

3. PGS.TS Nguyễn Văn VIệt, PGS.TS Võ Văn Nhị, Nguyên Lý Kế toán, Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2006.


Tài Liệu Sưu Tầm :
Theo:svptit.org